Proiecte

Piața unică

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri au lansat pe 9 noiembrie 2022 apelul de proiecte  „Greening social economy SMEs and entrepreneurs in the proximity and social economy ecosystem through transnational co-operation”, finanțat prin Programul pentru Piața Unică (Single Market Programme).

Bugetul total este de 6.000.000 euro.

Termen limită de depunere este 14 februarie 2023, ora 17:00:00 CET.

Pe  12 decembrie 2022 va fi organizată o sesiune de informare pentru acest apel. Sesiunea se va axa pe informații generale despre contextul politic al apelului și prevederile tehnice și financiare ale acestuia, cu explicații privind procesul de depunere a cererilor, Înscrierile sunt deschise până pe 7 decembrie 2022.

Agenţia executivă europeană pentru IMM-uri şi Consiliul European pentru Inovare (EISMEA)

Obiective

 • sprijinirea cooperării transnaționale și intersectoriale, precum și a schimbului de bune practici pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor și a antreprenorilor din economia socială în ceea ce privește tranziția ecologică;
 • consolidarea capacităților și competențelor personalului și a managementului din cadrul IMM-urilor din economia socială pentru a-și ecologiza operațiunile și a dezvolta produse și servicii durabile;
 • încurajarea adoptării alternativelor durabile și a soluțiilor inovatoare prin consolidarea capacităților, incubare și accelerare, servicii de consiliere și coaching;
 • încurajarea cooperării între entitățile din economia socială, pe de o parte, și întreprinderile tradiționale, mediul academic și autoritățile publice, pe de altă parte.

Componența consorțiului

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu de solicitanți care respectă următoarele condiții:

 • cel puțin șase entități independente din cel puțin trei țări eligibile diferite;
 • cel puțin un intermediar al economiei sociale pentru fiecare țară participantă implicată în consorțiu;
 • cel puțin una și cel mult două organizații de sprijin active la nivelul UE.

Buget

Bugetul apelului este 6.000.000 euro

Durata proiectului

Proiectele trebuie să aibă o durată cuprinsă între 24 și 36 de luni.

Criterii de evaluare

 • Relevanță – 30 puncte;
 • Calitate – 60 puncte;
 • Impact – 10 puncte.

Pentru mai multe detalii click aici.

——————

Piața unică / Single Market Programme

TIP BENEFICIAR:


DOMENIU:


SUBDOMENIU:


Buget Total

4,2 mld EUR

Instituția finanțatoare

Comisia Europeană 

Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul

DG GROW (Direcția Generală Piață internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri)

Obiectivul general al programului

 • Să îmbunătățească funcționarea pieței interne și, mai ales, să protejeze și să capaciteze cetățenii, consumatorii și mediul de afaceri, în special IMM-urile, prin asigurarea respectării dreptului Uniunii, prin facilitarea accesului la piețe, prin stabilirea de standarde și prin promovarea sănătății umane, a animalelor și a plantelor, precum și a bunăstării animalelor, cu respectarea totodată a principiilor dezvoltării durabile și cu asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, precum și prin consolidarea cooperării dintre autoritățile competente ale statelor membre și dintre autoritățile competente ale statelor membre și Comisie și agențiile descentralizate ale Uniunii;
 • Să dezvolte, să elaboreze și să difuzeze statistici europene de înaltă calitate, comparabile, furnizate la timp și fiabile, care să sprijine conceperea, monitorizarea și evaluarea tuturor politicilor Uniunii și care să permită cetățenilor, factorilor de decizie, autorităților, mediului de afaceri, mediului academic și mass-mediei să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesul democratic.

Obiective specifice

 • Să eficientizeze piața internă, printre altele, în perspectiva transformării digitale, prin:
  • facilitarea prevenirii și înlăturării obstacolelor discriminatorii, nejustificate sau disproporționate și sprijinirea procesului de elaborare, punere în aplicare și asigurare a respectării dreptului Uniunii în domenii precum piața internă a bunurilor și serviciilor, inclusiv prin îmbunătățirea aplicării principiului recunoașterii reciproce, a normelor privind achizițiile publice, a dreptului societăților comerciale, a dreptului contractual și al responsabilității extracontractuale, a normelor privind combaterea spălării banilor, a liberei circulații a capitalurilor și a normelor privind serviciile financiare și concurența, inclusiv prin dezvoltarea de instrumente de guvernanță centrate pe utilizator;
  • sprijinirea supravegherii eficiente a pieței în întreaga Uniune, cu scopul de a garanta faptul că pe piața Uniunii sunt disponibile doar produse sigure și conforme, care oferă un nivel înalt de protecție a consumatorilor și a altor utilizatori finali, inclusiv în cazul produselor vândute online, precum și de a asigura o mai mare omogenitate a autorităților de supraveghere a pieței în întreaga Uniune și a crește capacitatea acestora;
 • Să consolideze competitivitatea și sustenabilitatea IMM-urilor și să realizeze adiționalitatea la nivelul Uniunii prin măsuri care:
  • să ofere diverse forme de sprijin IMM-urilor, precum și clusterelor și organizațiilor rețelelor de afaceri, inclusiv în sectorul turismului, stimulând astfel creșterea, extinderea și crearea în ceea ce privește IMM-urile,
  • să faciliteze accesul la piețe, inclusiv prin internaționalizarea IMM-urilor,
  • să promoveze antreprenoriatul și dobândirea de competențe antreprenoriale,
  • să promoveze un mediu de afaceri favorabil pentru IMM-uri, să sprijine transformarea digitală și să promoveze noi oportunități de afaceri pentru IMM-uri, inclusiv pentru cele care sunt întreprinderi din economia socială și pentru cele cu modele de afaceri inovatoare,
  • să sprijine competitivitatea ecosistemelor și a sectoarelor industriale, precum și dezvoltarea lanțurilor valorice industriale,
  • să promoveze modernizarea industriei, contribuind la o economie verde, digitală și rezilientă;
 • Să asigure funcționarea efectivă a pieței interne prin procese de standardizare care:
  • să permită finanțarea standardizării europene și participarea tuturor părților interesate relevante în procesul de stabilire a standardelor europene;
  • să sprijine dezvoltarea unor standarde internaționale de raportare financiară și a informațiilor nefinanciare și de audit de înaltă calitate, să faciliteze integrarea acestora în dreptul Uniunii și să promoveze inovarea și elaborarea de bune practici în comunicarea informațiilor de către întreprinderi;
 • Să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel înalt de protecție a consumatorilor și siguranță a produselor prin:
  • în ceea ce privește consumatorii:
   • capacitarea, sprijinirea și educarea consumatorilor, a mediului de afaceri și a reprezentanților societății civile, mai ales în ceea ce privește drepturile consumatorilor în temeiul dreptului Uniunii;
   • asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a unui consum durabil și a siguranței produselor, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori, pentru a spori echitatea, transparența și încrederea în piața internă;
   • asigurarea faptului că interesele consumatorilor în mediul digital sunt luate în considerare în mod corespunzător;
   • sprijinirea autorităților competente însărcinate cu asigurarea respectării legislației și a organizațiilor care reprezintă consumatorii, precum și a acțiunilor de consolidare a cooperării dintre autoritățile competente, cu un accent deosebit pe problemele ridicate de tehnologiile existente și emergente;
   • aducerea unei contribuții la îmbunătățirea calității și a disponibilității standardelor în întreaga Uniune; combaterea eficientă a practicilor comerciale neloiale;
   • garantarea faptului că toți consumatorii au acces la căi de atac eficiente și la informații adecvate privind piețele și drepturile consumatorilor, precum și promovarea consumului durabil, în special prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la caracteristicile specifice și la impactul bunurilor și serviciilor asupra mediului;â
  • în ceea ce privește consumatorii și alți utilizatori finali de servicii financiare:
   • îmbunătățirea participării consumatorilor, a altor utilizatori finali de servicii financiare și a reprezentanților societății civile la elaborarea politicilor privind serviciile financiare;
   • promovarea unei mai bune înțelegeri a sectorului financiar și a diferitelor categorii de produse financiare comercializate;
   • asigurarea faptului că interesele consumatorilor în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul sunt protejate;
 • să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de sănătate și siguranță pentru oameni, animale și plante în domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale, printre altele prin prevenirea, depistarea și eradicarea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor, inclusiv prin intermediul unor măsuri de urgență care sunt luate în situații de criză la scară largă și în cazul unor evenimente neprevăzute care afectează sănătatea plantelor sau a animalelor, și prin sprijinirea creșterii nivelului de bunăstare a animalelor, a combaterii rezistenței la antimicrobiene și a dezvoltării unor modele durabile de producție și de consum de alimente, precum și prin stimularea schimbului de bune practici între părțile interesate în aceste domenii;
 • să dezvolte, să elaboreze, să difuzeze și să comunice statistici europene de înaltă calitate, în conformitate cu criteriile de calitate stabilite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, în timp util, în mod imparțial și mod eficient din punctul de vedere al costurilor, prin consolidarea Sistemului statistic european menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, precum și a parteneriatelor atât din cadrul sistemului respectiv, cât și cu toate părțile externe relevante, utilizând surse de date multiple, metode avansate de analiză a datelor, sisteme inteligente și tehnologii digitale și asigurând o defalcare națională și, acolo unde este posibil, o defalcare regională.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Crearea condițiilor potrivite pentru capacitarea tuturor actorilor de pe piața internă
 • Furnizarea de mecanisme pentru contribuția la discuții politice, la procesele de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, în special prin sprijinirea funcționării organizațiilor reprezentative la nivel național și la nivelul Uniunii;
 • Consolidarea capacităților, facilitarea și coordonarea unor acțiuni comune între statele membre, între autoritățile competente ale statelor membre și între autoritățile competente ale statelor membre și Comisie, agențiile descentralizate ale Uniunii și autoritățile din țări terțe
 • Sprijinirea punerii efective în aplicare și a modernizării cadrului juridic al Uniunii și a adaptării rapide a acestuia pentru a permite Uniunii să facă față în mod eficient concurenței la nivel mondial
  • Colectarea de date și analiza acestora;
  • Cercetări cu privire la funcționarea pieței interne, studii, evaluări și recomandări de politică;
  • Organizarea unor activități demonstrative și proiecte pilot;
  • Activități de comunicare;
  • Dezvoltarea de instrumente informatice dedicate care să asigure funcționarea transparentă și eficientă a pieței interne, și care să combată și să prevină practicile frauduloase pe internet.
 • Coordonarea și cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței și alte autorități relevante din statele membre, în special prin Rețeaua Uniunii pentru conformitatea produselor;
 • Sprijinirea dezvoltării de acțiuni și teste comune în domeniul conformității, inclusiv în ceea ce privește produsele conectate și produsele vândute online;
 • Sprijinirea strategiilor de supraveghere a pieței, colectarea de cunoștințe și de informații, testarea capacităților și a dotărilor, evaluările inter pares, programele de formare, asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru autoritățile de supraveghere a pieței.
 • Punerea la dispoziție a unor forme diverse de sprijin pentru IMM-uri, incluzând informații, mentorat, formare, educație, mobilitate, cooperare transfrontalieră sau servicii de consiliere;
 • Facilitarea, în coordonare cu statele membre, a accesului IMM-urilor, clusterelor și organizațiilor rețelelor de afaceri la piețele din interiorul și din afara Uniunii, sprijinirea acestora pe parcursul ciclului lor de viață
 • Sprijinirea Rețelei întreprinderilor europene (EEN) în vederea furnizării de servicii integrate de sprijin pentru IMM-urile din Uniune, inclusiv pentru a găsi parteneri de afaceri și finanțare,
 • Abordarea problemelor legate de barierele existente pe piață și sarcina administrativă și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru a le permite IMM-urilor să profite de avantajele pieței interne;
 • Facilitarea dezvoltării și creșterii mediului de afaceri, inclusiv prin promovarea competențelor tehnice, digitale și antreprenoriale, a gestionării sustenabile a activității întreprinderilor și a dezvoltării de produse și procese
 • Sprijinirea competitivității și sustenabilității întreprinderilor și a unor sectoare întregi ale economiei, precum și sprijinirea adoptării de către IMM-uri a creativității și a tuturor formelor de inovare
 • Promovarea unui mediu de afaceri antreprenorial și a culturii antreprenoriale, inclusiv prin programe de mentorat și de mobilitate pentru îmbunătățirea know-how-ului, a competențelor, a capacității tehnologice și a gestionării întreprinderilor, precum și prin sprijinirea întreprinderilor nou-înființate
 • Îmbunătățirea gradului de conștientizare, a alfabetizării digitale și a educației pe tot parcursul vieții a consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv în ceea ce privește problemele ridicate de dezvoltarea tehnologică și de digitalizare, inclusiv abordarea nevoilor specifice ale consumatorilor vulnerabili;
 • Facilitarea accesului consumatorilor și comercianților la o modalitate corespunzătoare de soluționare extrajudiciară a litigiilor și de soluționare online a litigiilor, precum și la informații privind posibilitatea de a obține măsuri reparatorii;
 • Sprijinirea asigurării mai bune a respectării legislației în materie de protecție a consumatorilor de către autoritățile competente, inclusiv în situațiile în care comercianții sunt stabiliți în țări terțe, în special printr-o cooperare eficientă și prin acțiuni comune;
 • Promovarea unui consum durabil, în special prin sensibilizarea consumatorilor cu privire la performanța de mediu a produselor, cum ar fi caracteristicile acestora de durabilitate și de proiectare ecologică, precum și prin încurajarea aplicării drepturilor consumatorilor și a posibilităților de căi de atac în legătură cu practicile înșelătoare.

Rata de cofinantare

50% – 100%

Rezultatele programului

Dispoziții generale

 • optimizarea funcționării pieței interne;
 • îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
 • creșterea standardizării;
 • promovarea intereselor consumatorilor;
 • contribuirea la creșterea nivelului sănătății umane, a animalelor și a plantelor de-a lungul lanțului alimentar;
 • elaborarea și comunicarea de statistici de înaltă calitate privind Europa

Granturi

 • sprijinirea aplicării efective și a modernizării cadrului juridic al Uniunii prin colectarea de date și analizarea acestora;
 • studii și evaluări;
 • activități de consolidare a capacităților și facilitarea acțiunilor comune dintre statele membre și dintre autoritățile lor competente și Comisie și agențiile descentralizate ale Uniunii;
 • finanțarea mecanismelor care permit cetățenilor, consumatorilor și reprezentanților întreprinderilor să contribuie la procesul de luare a deciziilor;
 • consolidarea schimbului de expertiză și de cunoștințe și a diseminării acestora

Sinergii și complementarități cu alte programe

 • Activitățile de cooperare sprijinite în cadrul programelor Fiscalis și Customs reprezintă elemente esențiale pentru consolidarea pieței unice. Uniunea vamală este un fundament al Uniunii și un catalizator al pieței interne și al altor priorități politice.
 • În aceeași optică, programul va încuraja IMM-urile să beneficieze de inovații revoluționare și de alte soluții elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii, cum ar fi al nouălea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare („Orizont Europa”) și Programul spațial. „Orizont Europa” va sprijini inovarea inițiată de întreprinderi sub toate formele sale, însă este menit să acorde o atenție specială inovării creatoare de piețe și deschizătoare de drumuri, care va fi sprijinită prin intermediul inițiativei privind Consiliul european pentru inovare; Rețeaua întreprinderilor europene poate aduce o valoare adăugată prin punerea rețelelor și a altor servicii de sprijin ale sale la dispoziția beneficiarilor acțiunilor programului „Orizont Europa”. În sfârșit, simplificarea se realizează prin punerea în comun a tuturor instrumentelor financiare gestionate la nivel central în UE în cadrul fondului InvestEU, inclusiv a instrumentelor financiare de împrumut și de capitaluri proprii pentru IMM-uri.
 • Eficacitatea programului, în special cooperarea autorităților sale publice depinde, de asemenea, de eficacitatea programului „Europa digitală”, întrucât aceasta va asigura interoperabilitatea digitală și infrastructurile de care au nevoie mai multe programe ale UE. Întrucât aceste activități figurează, de asemenea, în programul „Europa digitală”, eficacitatea programului, inclusiv a programului privind concurența, va fi impulsionată prin acest program.
 • Acțiunile din cadrul programului privind lanțul alimentar, cum ar fi măsurile veterinare în caz de crize sanitare care implică sacrificarea animalelor și decontaminarea fermelor ar putea fi completate prin intervenții bazate pe piață provenite din programele Uniunii privind politica agricolă comună (PAC).
 • Fondul Social European va acționa ca un catalizator pentru stimularea ocupării forței de muncă și a mobilității tinerilor. Programul ar trebui, prin urmare, să contribuie la creșterea economică și să consolideze legăturile cu hub-urile de inovare (digitală) și cu investițiile Uniunii realizate în cadrul politicii de coeziune și al programului „Orizont Europa”. Sinergiile cu programul Erasmus pot fi, de asemenea, explorate.
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 1 din InvestEU pe finanțarea cu ajutorul instrumentelor financiare a proiectelor de dezvoltare durabilă implementate de intreprinderi, în special de IMM-uri
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 2 din InvestEU pe creșterea accesului la finanțare pentru start-up-uri, creșterea competitivității sectoarelor prin sprijinirea inovării și finanțarea conceptelor demonstrate
 • Complementaritate cu Obiectivul Specific 3 din InvestEU pe creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri -accesul la piețe, inclusiv internaționalizarea IMM-urilor, un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, competitivitatea sectoarelor prin finanțarea cu ajutorul instrumentelor financiare IMM-urile și intreprinderile mici cu capitalizare medie, sporind competitivitatea acestora
 • Complementaritate cu Prioritatea 3 din Horizon Europe pe creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri, în special a start-up-urilor inovative prin facilitarea accesului la finanțare și la piețe prin finanțarea de ecosisteme de inovare și incubare, precum și a start-up-urilor rezultate din aceste ecosisteme
 • Complementaritate cu Pericles IV pe aplicarea dreptului Uniunii și supravegherea pieței prin prevenirea și combaterea fraudei și a corupției, sprijinirea raportării neregulilor, facilitarea schimbului de informații și a acordării de sprijin operațional
 • Complementaritate cu Programului UE de luptă antifraudă pe  îmbunătățirea funcționării pieței interne prin încurajarea colaborării între țări și schimbului de bune practici privind protecția împotriva falsificării monedei unice
 • Complementaritate cu PREIMM pe creșterea potențialelor surse de finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri
 • Sinergie cu Obiectivul Specific 2 din InvestEU pe instrumentele financiare de diferite tipuri, care vor crește rata de bancabilitate a IMM-urilor și vor scădea costurile cu finanțarea investițiilor și activităților
 • Sinergie cu PREIMM pe scăderea costului de finanțare și creșterea șanselor de eligibilitate la finanțare tip împrumut de investiții pentru IMM-uri
 • Complementaritatea cu programele operaționale este asigurată de POR (axele prioritare 1 și 7) și POTJ (P. 1).
 • Complementaritatea cu PNRR va fi asigurată prin Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Componenta 6. România creativă (industrii creative) și prin Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială. Componentele 4 și 5 referitoare la România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme nemotorizate și România atractivă care vor pune în valoare patrimoniul cultural. De asemenea, există complementarități cu Granturile SEE și norvegiene și Programele INTERREG.

Apeluri lansate

calls for tenders contracts (europa.eu)

Funding & tenders (europa.eu)

Legislatie:

REGULAMENTUL (UE) 2021/690 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0690&qid=1625575055351&from=RO

Leave a Reply

To top Contact